Smiley face
کتاب پازل: خیاطی که خانه دوخت
۲۶ فروردین, ۱۳۹۹

کتاب پازل: چراغ جادو و اژدهای دندان‌داغ

عنوان: چراغ جادو و اژدهای دندان داغ

مجموعه افسانه های با شاخ و دم

نویسنده: لاله جعفری

شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۴۵۵۱۳۰

شرح کتاب: افسانه های ایرانی و تخیلی، این کتاب ترکیب داستان و پازل است  که مجموعا ۳۶ تکه می‌شود.

هر پازل ۹ تکه را شامل می‌شود.